Die wichtigsten Vokabeln auf Thailändisch | Thai Wortschatz ✓

[Wichtige Thailändische Vokabeln] Entdecke die essenziellen Wörter und Ausdrücke für Alltag, Small Talk, Fragewörter, Familie, Wetter und Notfälle.

https://thai-sprachkurs.de/wp-content/uploads/2023/11/Die-wichtigsten-Vokabeln-auf-Thailaendisch-Thai-Wortschatz.jpg

Der Schlüssel zu fließendem Thailändisch zu den wichtigen thailändischen Vokabeln und wichtigen thailändischen Wörter ist Übung und Wiederholung. Mit der folgenden Liste wichtiger thailändischer Wörter und Phrasen wird dir der Thailändisch Anfängerkurs leichter fallen und das Thailändisch lernen wird zum Kinderspiel.

Die wichtigsten Vokabeln auf Thailändisch – Allgemein wichtige Thailändisch-Vokabeln

Zunächst sind hier 25 grundlegende thailändische Wörter, die du kennen solltest:

 1. Ja / ใช่ / châi [t͡ɕʰâj]
 2. Nein / ไม่ / mâi [mâj]
 3. Bitte / โปรด / pròt [prôːt]
 4. Danke / ขอบคุณ / khàwp khun [kʰɔ̀ːp kʰun]
 5. Hallo / สวัสดี / sà-wàt-dii [sà.wàt.dīː]
 6. Auf Wiedersehen / ลาก่อน / là-gɔ̀ɔn [lāː.gɔ̀ːn]
 7. Guten Morgen / อรุณสวัสดิ์ / a-rún sà-wàt [ʔā.rūn sà.wàt]
 8. Gute Nacht / ราตรีสวัสดิ์ / raa-trii sà-wàt [rāː.trīː sà.wàt]
 9. Ich / ฉัน / chăn [t͡ɕʰǎn]
 10. Sie / คุณ / khun [kʰun]
 11. Er / เขา / khǎo [kʰǎw]
 12. Sie (feminin) / เธอ / ter [tʰɤː]
 13. Es / มัน / man [man]
 14. Wir / เรา / rao [raw]
 15. Sie (Plural) / พวกเขา / phûak khǎo [pʰûak kʰǎw]
 16. Wasser / น้ำ / nám [náːm]
 17. Essen / อาหาร / aa-hăan [ʔāː.hǎːn]
 18. Toilette / ห้องน้ำ / hông nám [hɔ̂ːŋ náːm]
 19. Krankenhaus / โรงพยาบาล / roong phá-yaa-baan [rōːŋ pʰá.jāː.bāːn]
 20. Polizei / ตำรวจ / tam-rùat [tām.rûat]
 21. Hilfe / ช่วยเหลือ / chûay lěua [t͡ɕʰûaj lɤ̌ːa]
 22. Ich verstehe / ฉันเข้าใจ / chăn khâo jai [t͡ɕʰǎn kʰâw jāj]
 23. Ich verstehe nicht / ฉันไม่เข้าใจ / chăn mâi khâo jai [t͡ɕʰǎn mâj kʰâw jāj]
 24. Sprechen Sie Thailändisch? / คุณพูดภาษาไทยได้ไหม / khun pûut paa-săa thai dâi mái [kʰun pûːt pʰāː.sǎː tʰāj dâːj mǎj]
 25. Wo ist…? / อยู่ที่ไหน / yùu tîi năi [jûː tʰîː nǎj]

Thailändisch Onlinekurs Banner

» Starte direkt die 2-tägige GRATIS Thailändisch Onlinekurs und überzeuge dich selbst!* «

Thailändisch Vokabeln für den Small Talk

Beim Small Talk können die folgenden thailändischen Vokabeln sehr hilfreich sein:

 1. Wie geht es Ihnen? / สบายดีไหม / sabāy dī mǎi? / [sà.bāːj diː mǎj]
 2. Mir geht es gut / สบายดี / sabāy dī / [sà.bāːj diː]
 3. Ich freue mich, Sie kennenzulernen / ยินดีที่ได้รู้จัก / yindī thî dâi rûː càk / [jin diː tʰîː dâːj rûː càk]
 4. Woher kommst du? / คุณมาจากที่ไหน / khun mā jàak thîi nǎi? / [kʰun māː càːk tʰîː nǎj]
 5. Was machst du beruflich? / คุณทำงานอะไร / khun tham ngaan à-rai? / [kʰun tʰam ŋāːn ʔà.raːj]
 6. Ich bin Arzt / ฉันเป็นหมอ / chǎn bpen mǒː / [tɕʰǎn bpen mɔ̌ː]
 7. Ich bin Student / ฉันเป็นนักศึกษา / chǎn bpen nák sèuk-sǎa / [tɕʰǎn bpen nák sɯ̀k.sǎː]
 8. Ich bin hier im Urlaub / ฉันมาที่นี่เพื่อท่องเที่ยว / chǎn mā thîi nîi phêūa thông thǐiao / [tɕʰǎn mā tʰîː nîː pʰɤ̂ː tʰɔ̂ːŋ tʰîːaw]
 9. Ich liebe Thailand / ฉันรักเมืองไทย / chǎn rák mǔang thai / [tɕʰǎn rák mɯ̄aŋ tʰaj]
 10. Thailändisches Essen ist lecker / อาหารไทยอร่อย / ā-hǎan thai à-ròi / [ʔaː.hǎːn tʰaj ʔà.rɔ̀ːj]
 11. Wie alt bist du? / คุณอายุเท่าไหร่ / khun ā-yû thêo-rài? / [kʰun ʔā.jú tʰɛ̂w ràj]
 12. Wo wohnst du? / คุณอยู่ที่ไหน / khun yùu thîi nǎi? / [kʰun jûː tʰîː nǎj]
 13. Hast du Geschwister? / คุณมีพี่น้องไหม / khun mī phîi nóng mǎi? / [kʰun mī pʰîː nɔ́ːŋ mǎj]
 14. Was ist dein Lieblingsbuch? / หนังสือที่คุณชอบที่สุดคืออะไร / nǎng-sěu thîi khun chôb thîi sùt keu à-rai? / [nǎŋ.sɯ̌ː tʰîː kʰun tɕʰɔ́p tʰîː sùt kɯ̌ː ʔà.raːj]
 15. Was ist deine Lieblingsfarbe? / สีที่คุณชอบที่สุดคืออะไร / sǐi thîi khun chôb thîi sùt keu à-rai? / [sǐː tʰîː kʰun tɕʰɔ́p tʰîː sùt kɯ̌ː ʔà.raːj]
 16. Was ist deine Lieblingsmusik? / ดนตรีที่คุณชอบที่สุดคืออะไร / don-dtree thîi khun chôb thîi sùt keu à-rai? / [don.dtrīː tʰîː kʰun tɕʰɔ́p tʰîː sùt kɯ̌ː ʔà.raːj]
 17. Magst du Sport? / คุณชอบกีฬาไหม / khun chôb gī-lǎa mǎi? / [kʰun tɕʰɔ́p kiː.lǎː mǎj]
 18. Was ist dein Lieblingssport? / กีฬาที่คุณชอบที่สุดคืออะไร / gī-lǎa thîi khun chôb thîi sùt keu à-rai? / [kiː.lǎː tʰîː kʰun tɕʰɔ́p tʰîː sùt kɯ̌ː ʔà.raːj]
 19. Spielst du ein Instrument? / คุณเล่นเครื่องดนตรีไหม / khun lên khrēung don-dtree mǎi? / [kʰun lên kʰrɯ̄ŋ don.dtrīː mǎj]
 20. Welches Instrument spielst du? / คุณเล่นเครื่องดนตรีอะไร / khun lên khrēung don-dtree à-rai? / [kʰun lên kʰrɯ̄ŋ don.dtrīː ʔà.raːj]
 21. Gehst du zur Schule? / คุณไปโรงเรียนไหม / khun pai rōng-rian mǎi? / [kʰun paj rōŋ.rīan mǎj]
 22. Gehst du zur Universität? / คุณไปมหาวิทยาลัยไหม / khun pai mahāwít-thāyālai mǎi? / [kʰun paj mahǎː.wít.tʰá.jāː.laj mǎj]
 23. Wo arbeitest du? / คุณทำงานที่ไหน / khun tham ngaan thîi nǎi? / [kʰun tʰam ŋāːn tʰîː nǎj]
 24. Was ist dein Beruf? / อาชีพของคุณคืออะไร / aa-chîip khǒng khun keu à-rai? / [ʔaː.tɕʰîːp kʰɔ̌ŋ kʰun kɯ̌ː ʔà.raːj]
 25. Wo willst du reisen? / คุณอยากเดินทางไปที่ไหน / khun yāk dooen thaang pai thîi nǎi? / [kʰun jàːk dɯ̄n tʰāːŋ paj tʰîː nǎj]

Wenn du weiterhin Interesse am Lernen dieser wundervollen Sprache hast, probiere doch den Thailändisch Flirtkurs aus. Mit den dortigen Lektionen kannst du dich noch besser in der thailändischen Gesellschaft bewegen.

Wichtige Fragewörter auf Thailändisch

In jeder Sprache sind die Fragewörter entscheidend, um Gespräche zu führen und Informationen zu erfragen. Hier sind die wichtigsten auf Thailändisch:

 1. Wer? / ใคร; / [kʰraj]
 2. Was? / อะไร; / [ʔaː rai̯]
 3. Wo? / ที่ไหน; / [tʰîː hǎj]
 4. Wann? / เมื่อไหร่; / [mɯ̂a hàj]
 5. Warum? / ทำไม; / [tʰam maj]
 6. Wie? / อย่างไร; / [jàːŋ rai̯]
 7. Welcher/Welche/Welches? / อันไหน; / [ʔan hǎj]
 8. Wie viele? / กี่; / [kìː]
 9. Wie viel? / เท่าไหร่; / [tʰâo hàj]
 10. Wohin? / ไปที่ไหน; / [bpai tʰîː hǎj]

Diese Fragewörter helfen dir, deinen Wortschatz zu erweitern und deine sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern. Versuche, sie in deinen täglichen Gesprächen zu verwenden. Dein Thailändisch Anfängerkurs wird dadurch auf jeden Fall profitieren.


-->  Teste hier den Thai Expresskurs risikolos testen dank 31 Tagen Geld-zurück-Garantie.*  <--

Thailändisch-Vokabeln Mensch, Körper & Aussehen

Es ist auch wichtig, die grundlegenden thailändischen Vokabeln rund um den Menschen, den Körper und das Aussehen zu kennen. Sie sind nützlich, um Personen zu beschreiben oder bei gesundheitlichen Notfällen. Hier sind einige von ihnen:

 1. Mensch / คน / [kʰon]
 2. Mann / ผู้ชาย / [pʰûː ʨʰaj]
 3. Frau / ผู้หญิง / [pʰûː jǐŋ]
 4. Kind / เด็ก / [dèk]
 5. Kopf / หัว / [hǔa]
 6. Auge / ตา / [taː]
 7. Nase / จมูก / [tɕaː mûːk]
 8. Mund / ปาก / [pàːk]
 9. Ohr / หู / [hǔː]
 10. Hand / มือ / [mɯ̌ː]
 11. Fuß / เท้า / [tʰáw]
 12. Herz / หัวใจ / [hǔa tɕaj]
 13. Magen / ท้อง / [tʰɔ́ːŋ]
 14. Rücken / หลัง / [lǎŋ]
 15. Arm / แขน / [kʰɛ̌ːn]
 16. Bein / ขา / [kʰǎː]
 17. Haar / ผม / [pʰǒm]
 18. Gesicht / หน้า / [nâː]
 19. Körper / ร่างกาย / [râːŋ kaj]
 20. Gesund / แข็งแรง / [kʰɛ̌ŋ raēŋ]
 21. Krank / ป่วย / [bùaj]
 22. Müde / เหนื่อย / [nɯ̀ːj]
 23. Hungrig / หิว / [hǐw]
 24. Durstig / กระหายน้ำ / [krà hǎːj náːm]
 25. Glücklich / มีความสุข / [mīː kʰwāːm sùk]

Diese Vokabeln sollten dir helfen, den menschlichen Körper auf Thailändisch zu beschreiben. Mit diesen Worten kannst du auch deine körperlichen Zustände ausdrücken, was besonders nützlich ist, wenn du dich in Thailand befindest und medizinische Hilfe benötigst. Denke daran, dass Übung den Meister macht, also übe diese Wörter regelmäßig.

Thailändisch-Vokabeln Familie & Freunde

Unsere Familie und unsere Freunde sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Daher ist es wichtig, die thailändischen Vokabeln für diese Beziehungen zu kennen:

 1. Familie / ครอบครัว / [kʰráʔp kʰrua̯]
 2. Vater / พ่อ / [pʰɔ̂ː]
 3. Mutter / แม่ / [mɛ̂ː]
 4. Bruder / พี่ชาย (älterer), น้องชาย (jüngerer) / [pʰîː tʃʰaj], [nɔ́ːŋ tʃʰaj]
 5. Schwester / พี่สาว (ältere), น้องสาว (jüngere) / [pʰîː sǎːw], [nɔ́ːŋ sǎːw]
 6. Sohn / ลูกชาย / [lûːk tʃʰaj]
 7. Tochter / ลูกสาว / [lûːk sǎːw]
 8. Ehemann / สามี / [sǎːmīː]
 9. Ehefrau / ภรรยา / [pʰan.ra.jǎː]
 10. Freund / เพื่อน / [pʰɯ̂an]
 11. Freundin / เพื่อนหญิง / [pʰɯ̂an jǐŋ]
 12. Großvater / ปู่ (väterlicherseits), ตา (mütterlicherseits) / [pûː], [taː]
 13. Großmutter / ย่า (väterlicherseits), ยาย (mütterlicherseits) / [jâː], [jaːj]
 14. Enkel / หลานชาย / [lǎːn tʃʰaj]
 15. Enkelin / หลานสาว / [lǎːn sǎːw]
 16. Onkel / ลุง (älterer Bruder des Vaters), น้า (Bruder der Mutter oder jüngerer Bruder des Vaters) / [luŋ], [náː]
 17. Tante / ป้า (ältere Schwester der Mutter), น้า (Schwester des Vaters oder jüngere Schwester der Mutter) / [páː], [náː]
 18. Cousin (männlich) / ลูกพี่ลูกน้องชาย / [lûːk pʰîː lûːk nɔ́ːŋ tʃʰaj]
 19. Cousine (weiblich) / ลูกพี่ลูกน้องสาว / [lûːk pʰîː lûːk nɔ́ːŋ sǎːw]
 20. Neffe / หลานชาย / [lǎːn tʃʰaj]
 21. Nichte / หลานสาว / [lǎːn sǎːw]
 22. Schwiegervater / พ่อตา / [pʰɔ̂ː taː]
 23. Schwiegermutter / แม่ยาย / [mɛ̂ː jaːj]
 24. Schwager / พี่เขย (Ehemann der älteren Schwester), น้องเขย (Ehemann der jüngeren Schwester) / [pʰîː kʰɔ̌j], [nɔ́ːŋ kʰɔ̌j]
 25. Schwägerin / พี่สะใภ้ (Ehefrau des älteren Bruders), น้องสะใภ้ (Ehefrau des jüngeren Bruders) / [pʰîː sa.pʰâj], [nɔ́ːŋ sa.pʰâj]

Diese Vokabeln können dir dabei helfen, mehr über die Kultur und die Traditionen der thailändischen Familien zu erfahren.

Thailändisch Onlinekurs Banner

» Starte direkt die 2-tägige GRATIS Thailändisch Onlinekurs und überzeuge dich selbst!* «

Thailändisch-Vokabeln Wetter & Umwelt

Das Wetter ist oft ein Gesprächsthema. Hier sind die wichtigsten thailändischen Vokabeln, um über das Wetter zu sprechen:

 1. Wetter / อากาศ / [ʔaː.kàːt]
 2. Sonne / ดวงอาทิตย์ / [duaŋ.ʔaː.tʰít]
 3. Regen / ฝน / [fǒn]
 4. Wind / ลม / [lom]
 5. Schnee / หิมะ / [hì.mà]
 6. Wolke / เมฆ / [méʔ]
 7. Blitz / ฟ้าผ่า / [fáː pʰàː]
 8. Donner / ระเบิด / [rá.bèːt]
 9. Wärme / อุ่น / [ùn]
 10. Kälte / หนาว / [nǎːw]

Wir hoffen, dass du diese Vokabeln nützlich findest. Auch wenn das Wetter in Thailand meist warm und tropisch ist, kann es nützlich sein, das richtige Vokabular zu haben, um darüber zu sprechen.

Notfall-Wortschatz Thailändisch

Es ist auch wichtig, einige Notfallwörter auf Thailändisch zu kennen, falls du sie brauchst:

 1. Hilfe! / ช่วยด้วย! / [chûaj dûaj]
 2. Notfall / ภาวะฉุกเฉิน / [pʰā.wá t͡ɕʰùk t͡ɕʰīn]
 3. Krankenhaus / โรงพยาบาล / [roːŋ pʰá.jāː.bāːn]
 4. Polizei / ตำรวจ / [tam.rùat]
 5. Feuer / ไฟไหม้ / [faj mâi]
 6. Arzt / หมอ / [mɔ̌ː]
 7. Medizin / ยา / [jaː]
 8. Apotheke / ร้านขายยา / [râːn kʰǎːj jaː]
 9. Gefahr / อันตราย / [ʔan.trāːj]
 10. Sicherheit / ความปลอดภัย / [kʰwāːm plɔ̀ːt pʰāj]

Das Erlernen dieser wichtigen thailändischen Vokabeln wird deine Fähigkeit, dich in Thailand zu verständigen, erheblich verbessern und dir helfen, die wunderbare Kultur und Landschaft des Landes zu entdecken. Es ist immer gut, vorbereitet zu sein, besonders wenn du reist. Mit diesen Wörtern kannst du dich sicher fühlen und Thailand in vollen Zügen genießen.

Viel Spaß beim Lernen!


-->  Teste hier den Thai Expresskurs risikolos testen dank 31 Tagen Geld-zurück-Garantie.*  <--